Cili është ndryshimi midis GPF dhe Skemës Kombëtare të Pensioneve ose PKSH?


përgjigje 1:

Gpf është një fond i pensionit të përgjithshëm i menaxhuar në përputhje me rregullat e ccs (gpf) të vitit 1964. Një kontribut mujor i një përqindje fikse zbritet nga paga nga playbill.loans etj. Dhe një përqindje fikse e interesit të dhënë nga qeveria indiane për punonjësit e saj. NPS është një sigurim pensioni që paguan një shumë të madhe pas daljes në pension ose vdekjes sepse nuk paguhet pension.


përgjigje 2:

GPF, EPF dhe VPF janë fondet e pensionit për punonjësit dhe paguhen prej atje çdo muaj. PPF është një fond publik që mund të zgjidhet për këdo që banon në Indi.

GPF është fondi i pensioneve për sektorin publik dhe punonjësit e qeverisë. Ju nuk mund të zgjidhni EPF.

EPF është një fond pensioni për punonjësit e sektorit privat.

VPF është një fond vullnetar i pensioneve që është mbi standardet e EPF. Një punonjës mund të çregjistrohet me kërkesën e tyre.

NPS është një sistem pensionesh për të gjithë ata që mund të zgjedhin sistemin. NPS është një kornizë për të lëvizur Indinë, si sistemi i pensioneve në SHBA, për të zgjeruar komunitetin e pensioneve.