Cili është ndryshimi midis forcës dhe forcës në fizikë?


përgjigje 1:

Këto janë dy gjëra të ndryshme:

pushtet

  • A është sasia e energjisë e transferuar për njësi të kohës e matur në watts, ku një vat korrespondon me një kovë të energjisë së transferuar për sekondë? Për shembull, llamba të lehta zakonisht kanë performancë maksimale. Le të themi se është 60W. Kjo do të thotë që 60 joules energji për sekondë transferohen nga llamba e dritës. Gjithashtu më e lehtë: nëse dikush thotë që keni muskuj të fortë, mund të zhvilloni më shumë forcë sepse mund të transmetoni më shumë energji në një kohë të caktuar, gjë që ju ndihmon të ngrini peshat ose kështu me radhë. Nuk është shumë e dobishme nëse mund të transferoni shumë energji në një kohë shumë të gjatë. Ju duhet ta transferoni energjinë shpejt, përndryshe graviteti do të tërheq peshën përsëri poshtë

pushtet

  • Definedshtë përcaktuar si bashkëveprim midis dy objekteve që shkakton një ndryshim në lëvizjen e njërit ose të dyja objekteve. Matur në Newtons, ku një Njuton është forca e kërkuar për t'i dhënë një mase 1 kg një përshpejtim prej 1 m / s² kur nuk ekzistojnë forca të tjera. Në fizikë, pesha juaj matet në Newtons sepse graviteti i Tokës ushtron një forcë mbi çdo objekt në fushën e tij gravitacionale që është pafundësisht i madh (ose ashtu quhet).

Sasia e energjisë së transferuar mund të llogaritet duke shumëzuar forcën që vepron në një objekt me distancën e udhëtuar në drejtim të forcës, edhe nëse nuk ka forca kundërshtare. Nëse e ndani këtë për kohën që duhet, ju merrni forcë.


përgjigje 2:

Forca: është një shtytje ose tërheqje dhe varet nga inercia e një objekti (rezistenca ndaj ndryshimit të gjendjes / lëvizjes së saj)

Përkufizimi fizik i forcës: F = ma

Forca matet në Newtons

Puna: një masë e forcës që shkakton një zhvendosje në drejtimin e forcës.

Puna = F • d, ku F = forca dhe d = zhvendosja në drejtim të forcës. • është produkti dot.

Puna matet në joules.

Performanca: është një masë se sa punë bëhet për një interval kohor specifik

P = W / t

Me fjalë të tjera, forca tregon se sa forcë shkakton një zhvendosje në drejtimin e forcës për një interval kohor të caktuar.

Fuqia matet në joules / sekondë ose vat.