Cili është ndryshimi midis "ringarkimit" dhe "rimbushjes" në gjermanisht?


përgjigje 1:

Ju treguat një fushë të vështirë në gjermanisht, ka disa folje, "së bashku foljet që punojnë". Në këtë rast, secila konjugim shkruhet veçmas, këtu ndajfolja ndjek foljen.Por në infinitive, folja shkruhet së bashku, dhe ndajfolja vjen e para. Reloading është infinitive, unë ngarkoj njëjës pas personit të parë.


përgjigje 2:

Ashtu si përgjigja më poshtë, nuk ka asnjë.

Të gjitha format e pafundme (si ringarkimi) janë folje të grimcave të përbëra në një ("ringarkim", duke rimbushur një herë të dytë).

Në imperativin "Rifilloni!" ose personi i parë "Unë jam duke u ngarkuar" pjesët janë të ndara.

Shikoni historinë e mrekullueshme të Mark Twain për "largimin", në të cilën ai e ndan fjalën "të ndarë" në dy faqe.