Nëse diferenca midis dy numrave është 5 dhe shuma e tyre është 65, cili është produkti juaj?


përgjigje 1:

Le të themi se numrat janë: X & Y.

Pra nga të dhënat e dhëna

Diferenca: XY = 5

Shuma: X + Y = 65

Le t'i shtojmë këto dy ekuacione

(XY) + (X + Y) = 5 + 65

→ 2X = 70

X = 70/2

X = 35

Nga ekuacioni i parë marrim xan vakumin e Y duke vendosur vlerën e X Ie 35

Pra, 35-Y = 5

-5 35-5 = Y.

→ Y = 30

Kështu që numrat janë 35 dhe 30

Kështu që produkti juaj = 35 * 30 = 1050.

Faleminderit shume


përgjigje 2:

Ka dy numra

AA

dhe

BB

,

Deklarata e parë nënkupton:

AB=5A - B = 5

Deklarata e dytë nënkupton:

AB=65A * B = 65

Ne mund ta zgjidhim lehtësisht këtë sistem ekuacionesh me zëvendësimin.

Me deklaratën 1,

A=5+B.A = 5 + B.

Pastaj ne futim udhëzimin tonë të modifikuar 1 në udhëzimin 2:

(5+B)B=65(5 + B) * B = 65

Për të zgjidhur për B, ne duhet të shpërndajmë:

5B+B2=655 * B + B ^2 = 65

Fatkeqësisht, kjo shprehje nuk mund të faktorizohet. Do të ishte më e lehtë në atë mënyrë, por tani duhet të përdorim formulën kuadratike. Ne kemi dy përgjigje:

B=5.9410B = 5.9410

, dhe

B=10.941B = -10.941

, Ju mund të shkoni përpara dhe të vendosni këto numra dhe do të shihni se ato në të vërtetë përputhen me deklaratat e mësipërme.

Tani duhet të zgjidhim për A. Meqenëse deklarata jonë e modifikuar 1 është:

A=5+BA = 5 + B

, ne duhet të shtojmë vetëm 5 në vlerat tona të dhëna të B, dhe kjo duhet të na japë vlerat e për A!

A=10.9410A = 10.9410

A=5.941A = -5.941

Pra, kjo pyetje ka dy përgjigje, jo vetëm një!

A=5.9410,B=10.9410A = 5.9410, B = 10.9410

A=5.941,B=10.941A = -5.941, B = -10.941


përgjigje 3:

Përgjigje: Produkti i numrave = 1050

zgjidhje:

M dhe n tregojnë dy numrat.

Dallimi midis dy numrave është 5.

∴ m - n = 5 ……………………………………………………………………

Shuma e dhënë e dy numrave është 65.

∴ m + n = 65 …………………………………………………………. (2)

Kemi identitet algjebrik

4 mn = (m + n) - (m - n)

Zëvendësimi i m + n nga (2) dhe mn nga (1),

4 minuta = 65² - 5²

= (65 + 5) (65–5) = 70 x 60 = 4200 [Duke përdorur formulën a² - b² = (a + b) (ab)]

Ose mn = 4200/4 = 4 × 1050/4

N mn = 1050

Produkti i dy numrave = 1050


përgjigje 4:

Përgjigje: Produkti i numrave = 1050

zgjidhje:

M dhe n tregojnë dy numrat.

Dallimi midis dy numrave është 5.

∴ m - n = 5 ……………………………………………………………………

Shuma e dhënë e dy numrave është 65.

∴ m + n = 65 …………………………………………………………. (2)

Kemi identitet algjebrik

4 mn = (m + n) - (m - n)

Zëvendësimi i m + n nga (2) dhe mn nga (1),

4 minuta = 65² - 5²

= (65 + 5) (65–5) = 70 x 60 = 4200 [Duke përdorur formulën a² - b² = (a + b) (ab)]

Ose mn = 4200/4 = 4 × 1050/4

N mn = 1050

Produkti i dy numrave = 1050