Hidrokarburet: Cili është ndryshimi midis "tautomerizmit" dhe "rezonancës"?


përgjigje 1:

Tautomerizmi është një formë e veçantë e izomerizmit, në të cilin marrëveshje të ndryshme strukturore qëndrojnë për të njëjtën substancë. Nga ana tjetër, rezonanca është një paraqitje hipotetike e një molekule që nxitet nga natyra e delokalizuar e sistemit pi-elektron që ai mban.

Në tautomerizmin, format strukturore ekzistojnë me grupe të ndryshme funksionale dhe ato janë gjithashtu të konvertueshme. Kjo lehtësohet nga një rirregullim i pjesshëm molekular, zakonisht nga migrimi i një atomi të hidrogjenit brenda molekulës, si në rastin e estereve të acidit acetoacetik.

Rezonanca është një mënyrë e përafërt për të përshkruar një molekulë ose jon përmes strukturave të shumta nëse nuk mund të përfaqësohet me saktësi me një formulë të vetme konvencionale Lewis. Asnjë nga dy strukturat rezonancë të benzenit nuk ekziston në të vërtetë në një kampion benzeni. Kjo është për shkak të faktit se në benzenë të gjashtë lidhjet e karbonit-karbonit janë jashtëzakonisht identike në gjatësi. Dhe molekula aktuale duhet të jetë një agregat ose i ndërmjetëm midis dy strukturave. Si përgjigje, vizualizimi i strukturës aktuale i lihet imagjinatës pjellore të studentit.