Si do ta shpjegonit ndryshimin midis tregut të parave dhe tregut të kapitalit? Cilat lloje të instrumenteve financiare tregtohen? Cili treg është më i paqëndrueshëm?


përgjigje 1:

Tregjet e kapitalit i referohen industrisë ku paratë kërkohen përmes mbledhjes së kapitalit dhe tregtimit. Tregu i parasë është një term për një fond të përbashkët, përbërësit e të cilit mund të jenë një kombinim i parave të gatshme, letrave me vlerë të ardhura fikse, obligacioneve dhe instrumenteve me paqëndrueshmëri të ulët (të tilla si letrat me vlerë të mbështetur hipotekës). Të dy nuk mund të krahasohen si të tilla sepse janë dy tema shumë të ndryshme.