Si mund të përshkruani ndryshimin midis shitjeve neto dhe fitimeve neto?


përgjigje 1:

Shitjet neto (kjo quhet shitje vetëm në pasqyrat financiare të SH.B.A.-së) është linja kryesore në pasqyrën e të ardhurave. Shitjet neto = të gjitha shitjet që keni bërë, minus kthimet dhe dëmet, etj)

Nga kjo, zbrit koston e prodhimit të mallrave ose shërbimeve për të fituar një fitim ose të ardhura bruto

Nga ky numër ju zbritni “kostot e nivelit të fundit” tuaj, siç janë inxhinieri, marketing, gjeneral dhe administrim.

Pastaj zbrit amortizimin për të arritur rezultatin operativ (shpesh i referuar si EBIT).

Interesi dhe taksat zbriten nga fitimi operativ për të arritur të ardhura neto (në Mbretërinë e Bashkuar dhe disa vende të tjera evropiane kjo nganjëherë quhet si një fitim që i atribuohet aksionarëve).

Diferenca midis shitjeve neto dhe fitimit neto rezulton nga të gjitha kostot e lidhura me biznesin.